Gebruiks-voorwaarden.

Artikel 1. Definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper dit kan zowel een particulier als bedrijf zijn.
Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan de klant aanbiedt.
Overeenkomst op afstand:  een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2. Identiteit van de verkoper.

Naam ondernemer: Koivijvershop.nl onderdeel van  Van Tiel Tuinen
Postadres: Muntmeester 471, 5406 BJ UDEN Nederland.
Telefoonnummer: 06-3033 5455
E-mailadres: rob@vantieltuinen.nl
KvK-nummer: 17193327 Kvk Eindhoven
Btw-nummer: NL150597940B01

Artikel 3. Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod  en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen koper en verkoper  via www.koivijvershop.nl. 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Tot standkoming van de koopovereenkomst.

Een koopovereenkomst komt tot  stand tijdens het plaatsen van een bestelling. Deze bevestigt u tijdens de bestelprocedure in het afreken menu. U gaat hier ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 5. Prijzen en Verzendkosten.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
De prijzen zijn exclusief verzendkosten 6,95 Gratis thuisbezorgd boven de 50 euro.

Artikel 6. Betalingen.

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de besteldatum.
Indien wij uw betaling niet binnen veertien  dagen hebben ontvangen,
dan is het mogelijk dat de door uw bestelde  artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs.
U  kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs.  
Bestellingen worden geannuleerd na 14 dagen bij uitblijven van betaling.
Reclame schort de betalingsverplichting niet op.
Schuldvergelijking is  nimmer toegestaan.

Bestellingen met betaling via mollie ideal, Bij  betalingen met I-deal ontvangt u van ons een bevestiging.  
Bestellingen worden pas in behandeling genomen op het moment dat het bedrag daadwerkelijk op onze rekening is bijgeschreven.
(dit i.v.m.  fraude)

Artikel 7. Levertijd.

De bestelde artikelen worden zorgvuldig verpakt en zo snel mogelijk binnen 2-4 werkdagen, na ontvangst van de betaling verzonden.
In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Koivijvershop.nl zich te aller tijden het recht om naar keuze van de klant,
hetzij voor gratis her levering zorgen van een  vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te  crediteren voor het betaalde bedrag.
Bij niet tijdige levering dienen wij dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Ongeacht het hiervoor bepaalde houden wij ons in ieder geval het recht voor van een na leveringstermijn van veertien werkdagen,
gedurende welke de bieder de levering alsnog dient te accepteren. Zodra de te leveren producten op  de plaats van bestemming en/of aan koper zijn geleverd,
gaat het risico  waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren  producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden
c.q. op het  postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop  de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
Indien de producten of bestelling zijn afgeleverd bij de  buren, huisgenoten of derden,
zijn indien zij hiervoor getekend hebben  zij ten alle tijden aansprakelijk voor het niet compleet, defect of  zoekgeraakt zijn van de bestelling.
De maximale levertijd zal 30 dagen  bedragen tenzij anders overeengekomen.
Mocht hetgeen overeengekomen is door welke omstandigheid niet haalbaar zijn dan heeft u het recht om  de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd aan te vragen.

Artikel 8. Reclames.

De koper is verplicht de producten bij aankomst te  inspecteren en eventuele gebreken direct aan Koivijvershop.nl te melden.  
Reclame ter zake van leveranties dienen binnen 24 uur nadat de goederen  de koper hebben bereikt schriftelijk aan ons gedaan te worden.
Bij  gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze  verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de  geleverde goederen niet
aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter  uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor  gratis herlevering zorgen,
hetzij de koper voor de teruggenomen goederen een tegoedbon doen toekomen, hetzij het aankoop bedrag van het product te crediteren.
U kunt onze klantenservice bereiken via e-mail: rob@vantieltuinen.nl

Artikel 9. Herroepingsrecht.

De koper heeft het recht om binnen zeven dagen  na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen zonder  opgaaf van reden.
Dit geldt niet voor producten welke gebruikt zijn,  tijdschriften, voeding, testsets en op maat gebouwde producten. De  goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in originele  verpakking geretourneerd te worden. De verzendkosten komen voor rekening van de koper.
Koivijvershop.nl  betaald binnen een periode van 30 dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen of het annuleren van de  bestelling het betaalde bedrag terug aan de koper.

Artikel 10. Geschillen.

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht  van toepassing.
De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van  andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit  hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten  ontstaan.

Artikel 11. Buitengerechtelijke incassokosten.

Buitengerechtelijke incassokosten Indien wij wegens  niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van  rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig  aan ons te vergoeden. Indien Koivijvershop.nl na uitblijven van een  betaling van een bestelling welke bezorgd is een incassobureau  inschakelt, zullen alle gemaakte kosten verhaald worden op de  wederpartij.

Artikel 12. Overmacht.

Indien Koivijvershop.nl door overmacht niet aan  haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort  voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14  dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst  geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te  ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van  Koivijvershop.nl, wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke  omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de  koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming  van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan  worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de  overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend  stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de  toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties.  Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke)  overmachtstoestand op de hoogte stellen.

Artikel 13. Garantie.

Met betrekking tot producten van derden is  Koivijvershop.nl tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of  andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Koivijvershop.nl liggen,  komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of  reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien  de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze  zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn  behandeld of onderhouden. Koivijvershop.nl is tot geen andere garantie  gehouden dan in dit artikel bepaald. Kosten als het mankement buiten de garatie valt o.a. reparatie, onderzoeks en verzend kosten worden in rekening gebracht naar de koper.

Artikel 14. Aanprakelijkheid.

Voor enige directe of indirecte schade  waarvoor Koivijvershop.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet  uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Koivijvershop.nl niet aansprakelijk  zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove  schuld/nalatigheid aan de zijde van Koivijvershop.nl. De klant vrijwaart  Koivijvershop.nl Van Tiel Tuinen te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
De aansprakelijkheid van Koivijvershop.nl blijft ten allen tijde  beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering  dan wel het bedrag dat de verkoper aan  de klant maximaal in rekening  had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals  bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers,  werknemers en alle andere personen die door Koivijvershop.nl  ter  uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 15. Overige bepalingen.

In geval afzonderlijke in deze voorwaarden  opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden  verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de  overige bepalingen van deze voorwaarden.
In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Koivijvershop.nl/Van Tiel Tuinen.